fbpx
Bepaal het succes van uw toekomst!

Door de bedrijfsprocessen SAMEN te evalueren, vanuit INTERNE EN EXTERNE STANDPUNTEN, kunnen we komen tot een STRUCTUREEL PLAN om BINNEN DE BESTAANDE REALITEIT een WERKBARE BEDRIJFSBREED GEINTEGREERDE ORGANISATIE op te zetten, die DE OPTIMALITEIT ZO DICHT MOGELIJK BENADERT.

Bereid U voor op INTENSIEVE en ENERGIEVERSLINDENDE discussies…

Kortom: We forceren elkaar om samen na te denken over de toekomst van uw bedrijf. U in het standpunt van stakeholder bij uw bedrijf en binnen uw bedrijfstak, wij in de hoedanigheid van betrokken leverancier en binnen de bedrijfstak van IT en digtalisering. U verandert niet elke dag van softwarepakket. Samen bereiden we de verandering zo goed als mogelijk voor zodat we niet voor onnodige verrassingen komen te staan.

Daarom hechten wij VAN ONZE KANT volgende voorwaarden aan deze workshop :

 • Wij moeten MINSTENS met IEDEREEN kunnen praten, die in het project ZEGGENSCHAP zal hebben.
 • De eindbeslisser, die uiteindelijk het project zal goedkeuren dient reeds tijdens deze workshop aanwezig te zijn.

“START 2 OPTIMIZE” is een WORKSHOP. GEEN vrijblijvende babbel; GEEN filosofische mijmering.

Het is de concrete START van een PROJECT dat het succes van uw toekomst bepaalt.

Uw onderneming betaalt ervoor. U en Uw medewerkers zullen er tijd en energie insteken. WIJ van Syscom zullen er onze tijd en energie insteken. Als deze poging faalt, zal de bedrijfslogica U verplichten er een volgende te ondernemen, die ALWEER tijd en energie zal vergen.

De beide partijen steken ineens ernst, energie en tijd in DIT project. Want voor beide partijen is dit project BELANGRIJK!

Hoever staat de werkingsefficiëntie van mijn bedrijf af, van wat ik in mijn sector KAN bereiken. Is het wegwerken van die kloof MOGELIJK (met mijn organisatie en situatie)? En is het ZINVOL(Resultaat versus kost en inspanning)? Wat zijn de implicaties voor mijn (vastgeroeste)bedrijfsprocessen, mijn portemonnee en vooral mijn tijdsbesteding.

Indien U wil detecteren of er voldoende AANWIJZINGEN zijn dat een optimiseringsproject nodig is, dan raden wij U eerst onze “FIRST AUDIT of BUSINESS PROCESSES” aan (Zie aldaar).

We gaan er tijdens deze sessies van uit, dat U inderdaad over voldoende aanwijzingen beschikt om concreet aan optimisatie van Uw bedrijfsprocessen te beginnen werken. Met deze workshop willen wij U dan volgens een vast stramien en binnen een gereduceerde tijdspanne laten inventariseren welke inspanningen waar nodig/nuttig zijn, om operationeel en financieel DUURZAAM naar die optimale toestand te evolueren. Gedurende deze oefening focussen we op drie verschillende aspecten : Your Processes, Your Budget, Your time.

De ENIGE succesvolle aanpak om bedrijfprocessen IN AL HUN ASPECTEN te bevatten, is de SAMENWERKING:

 • U kent de realiteit van Uw bedrijfsprocessen; WIJ kennen de beschikbare management-werktuigen op de markt.
 • U kent de gevoeligheden binnen de organisatie; WIJ bieden een ongebonden rauwe kijk ‘van buitenuit’.
 • U weet waarmee U dagelijks geconfronteerd wordt; WIJ kennen misschien aspecten waaraan U nooit bent toegekomen.

Enkele concrete voorbeelden :

 • Is jullie prijzenpolitiek wel organisatie-gezond? Structureel en transparant genoeg? Dat is onontbeerlijk voor GROEI. En voor een integratie in een softwarepakket.
 • Op welke manier worden gemaakte commerciële afspraken beheerd? Zelfde argumenten als hierboven: Wil je groeien, dan moet je zorgen voor Structuur, Transparantie, en uiteindelijk Automatisatie… Maar hoe doe je dat zonder aan flexibiliteit in te boeten? Wat laten moderne software pakketten hier toe? En wat niet?
 • Hoe krijg je grip op je marges zonder in je productieprocessen constant brandjes te moeten blussen?
 • Heb je ECHT zicht op je stock? En heb je daar ECHT 3 magazijniers voor nodig?
 • Hoe wordt de stock gevaloriseerd? Welke gevaren schuilen er achter deze bedrijfsstrategie? Welke andere mogelijkheden zijn er, en passen deze niet beter voor jullie bedrijfsprocessen?
 • Beheers je ECHT je (eigen) machinepark?
 • Heb je ECHT een goede controle op aanwezigheid versus productiviteit?
 • Heb je ECHT een gestroomlijnde kwaliteitsopvolging (klachten, pannes, certificaten, statistieken, …)

Aan de hand van de besproken processen kunnen we samen DE INVESTERINGEN AFMETEN OP DE TE VERWACHTEN RENDEMENTSVERBETERINGEN. M.a.w. HOEVEEL kan een BEDRIJFSBREDE TOEPASSING bijdragen in controle, kwaliteit, kostenbesparing, schaalbaarheid, concurrentieel voordeel, … EN HOE DICHT KUNNEN WE DIE, OP WELKE TIJDSSPANNE (GEFASEERD), BENADEREN?

Als REALITY-CHECK gieten we de besluiten in een CONCREET VOORBEELD: Een BECIJFERD BUDGETTAIR PLAN, fase per fase, met MODULES in het ERP pakket SiliconMaster,(dat in Vlaanderen exclusief door Syscom wordt verdeeld). en te voorziene werkzaamheden voor opstelling, configuratie, rapportering, opleiding, start-up en begeleiding. We optimaliseren de licentiekosten aan de hand van de concurrent users en stellen aan de hand van de prioriteiten een investeringsplan voor, dat punt per punt kan dienen voor beslissingen over al dan niet implementatie van elk der betrokken issues.

Basissen voor mislukking:

 • “Ik zal er tegelegenertijd wel tijd voor vrijmaken”.
 • “Bespreek dat maar met xxx, hij zal me wel op de hoogte houden…”
 • “Niet nodig yyy daar op dit ogenblik bij te betrekken: Hij zal wel moeten volgen”

Fasering en interactie met ALLE Key-users is de sleutel

 • We definiëren en ordenen beheersbare onderdelen, met hun concrete voorziene tijdsbesteding.
 • We bepalen SAMEN welke resources nodig en beschikbaar zijn, op welk moment
 • We benoemen TWEE projectleiders (de INTERNE en de EXTERNE), en hun respectieve verantwoordelijkheid
 • We inventariseren de KEY-Users en hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Op basis van bovenstaande informatie wordt er een voorlopig implementatieplan opgesteld met mijlpalen en evaluatiemomenten. Dit kan dan tijdens de implementatie gebruikt worden als referentiepunt.

Het is voor ons erg belangrijk om tijdens deze workshop een strikt tijdsplan vast te leggen, waar niet van wordt afgeweken. Zo kunnen we samen verrassingen uitsluiten en kunnen we samen bouwen aan een toekomst.

Het resultaat van de workshop ‘Start2Optimize’ is een bundeling van essentiële informatie die kan gebruikt worden als basis om een ERP project op een correcte manier aan te pakken.

De workshop ‘Start2Optimize’ is voldoende algemeen om bruikbaar te zijn voor alle (kwalitatieve) ERP pakketten. Tegelijkertijd toont het de concrete toepasbaarheid van de richtlijnen ervan aan, door een concreet voorstel met Silicon Master uit te werken.

U krijgt een adviesrapport en een implementatieplan waar de drie grote blokken van deze workshop in worden uitgeschreven: Your processes, Your Time, Your Budget. We voorzien tevens een overlegmoment enkele dagen na de workshop om samen met u de resultaten te bespreken en de adviezen te bespreken.

De workshop ‘Start 2 Optimize’ past in het kader van een adviestraject van de opleidingscheques van de KMO portefeuille. Syscom is gecertificeerd partner om deze te gebruiken. Hierdoor kan een groot deel van dit traject worden gesubsidieerd.

Wij trachten de administratieve overlast voor u als klant zo veel mogelijk te beperken en begeleiden u op weg naar de nodige subsidies.

 • WORKSHOP START 2 OPTIMIZE(ik wil wel digitaliseren maar ik zie niet hoe).
 • Drie dagen (Analyse ter plaatse en/of in onze kantoren, en bijhorend rapport met toelichting)
 • 2700 €
 • Opleidingscheques Silicon Master
 • -40%
Meer informatie in verband met Start 2 Optimize?
U wil ingaan op ons voorstel?

Neem contact op voor meer finformatie

[weforms id=”26610″]